Logo-vedtægter

VEDTÆGTER

Innovative, men lige efter bogen!

mus

Stk. 1. Foreningens navn er SamfundsTanken.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Stk. 3. Foreningens hovedkontor er på Hvalpsundvej 58.

Stk. 4. Foreningens sprog er dansk og engelsk.

Stk. 1. SamfundsTanken er et uafhængigt og tværpolitisk analysecenter, der afdækker nye og markante løsninger på nogle af samfundets væsentligste udfordringer. SamfundsTanken vil primært bidrage med analyser og indsamling af viden om, hvordan samfundsstrukturer på mikro- og makroniveau hæmmer eller fremmer individets trivsel og udfoldelsesmuligheder. På sigt kan Samfundstanken agere aktivt politisk på parti- og lobbyniveau, for at fremme de bedste løsninger i forhold til et værdigt Danmark for alle i dets varetægt.

Vores mission er:

 • At identificere og beskrive de udfordringer, der opstår i interaktionen mellem mennesker og samfundsstrukturer, og som begrænser eller fremmer individets muligheder for selvudvikling og frihed til at bestemme over egen skæbne
 • At udarbejde innovative løsningsforslag
 • At analysere forslagenes realiserbarhed
 • At opbygge en vidensbase inden for organisationens analyseområder
 • At skabe dialog og samarbejde med relevante aktører

Stk. 2. SamfundsTanken er en selvstændig forening og har ingen moderorganisation.

Stk. 3. Formålet opnås gennem arbejde fra foreningens bestyrelse og medlemmer, der skal sikre et solidt og bæredygtigt netværk, et samarbejde med et eller flere satellitfirma og være ansvarlig for at finde finansiering til projektet, bl.a. gennem donationer og crowdfunding.

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle med interesse for foreningens formål, men skal dog godkendes via ansøgning til bestyrelsen eller af bestyrelsen godkendte ansvarshavende.

Stk. 2. Medlemskab sker ved kontakt til bestyrelsen af SamfundsTanken med medlemskab in mente.

Stk. 3. Ved udmeldelse eller ophør af medlemskab frafalder alle muligheder som SamfundsTanken og partnere tilbyder.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes mindst en gang årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel (dog er der givet mindre varsel ved stiftende generalforsamling grundet en hastesag. Dette skriver medlemmerne under på, at de er enig i via e-mail og kan efter behov bruge yderligere kommunikationskanaler.

Stk. 4. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har interesse i foreningens arbejde, men inviteret er personer der er direkte engagerede i SamfundsTanken.

Stk. 5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der er indkaldt og tilstede (fysisk eller via anden kommunikationskanal).

Stk. 6. Dirigenten har også stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af generalforsamlingens gyldighed
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formandens beretning
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen (dog gøres der en undtagelse ved stiftende generalforsamling, grundet hasteindkaldelse).

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Stemmer afgives ved håndsoprækning eller ved anden måde, at give lyd fra sig via en almindelig brugt kommunikationskanal.

Stk. 10. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.

Stk. 11. Til alle valg må opstillede gerne stemme på sig selv.

Stk. 12. Ved stemmelighed på den/de sidste plads/pladser på valg kommer de lige kandidater på genvalg om pladsen/pladserne.

Stk. 13. Alle beslutninger, herunder personvalg, træder i kraft første dag umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det til Formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til Formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der foruden Formanden består af mindst Næstformanden og Kassereren og evt. yderligere bestyrelsesmedlemmer. Kasseren kan træffe samtidig at være næstformand indtil anden kasser er fundet, men bestyrelsen skal da indeholde endnu et bestyrelsesmedlem således at den stadig er på mindst tre forskellige personer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Mindst 4/10 af bestyrelsens medlemmer herunder Formand eller Næstformand skal være til stede for at erklære et bestyrelsesmøde gyldigt.

Stk. 4. Bestyrelsens afstemninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller Formandens – eller i dennes fravær Næstformandens – stemme dobbelt.

Stk. 5. Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig indtræder suppleanter som stemmeberettigede. Hvem suppleanternes person er, må afgøres af flertal af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7. Formanden – og i dennes fravær Næstformanden – leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når Formanden skønner det nødvendigt.

Stk. 8. Hvis mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter skriftlig ønske om bestyrelsesmøde overfor Formanden skal mødet afholdes senest 2 uger efter anmodningen er kommet i Formandens kundskab.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret løbende fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber dog fra 20/9-2015 til 31/12-2016.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres ved årsafslutning.

Stk. 4. Foreningen skal præsentere årsregnskabet mindst en gang årligt på første generalforsamling efter nytår.

Stk. 5. Der førers refereret af bestyrelsens møder og disse underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer der ikke er enige med Bestyrelsens beslutninger kan kræve sin mening ført til referat.

Stk. 7. Bestyrelsen kan lukke punkter og dermed beslutte tavshedspligt om indholdet.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift fra Formanden eller Næstformand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved optagelse af gæld og ved salg/pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 1. Nærværende vedtægter kan kun ændres ved en generalforsamling.

Stk. 2. Forslag om ændringer til vedtægterne, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 4. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra udgangen af den måned hvor generalforsamling er afholdt.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af samtlige medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling mindst 30 dage efter, hvor opløsning kan finde sted efter § 10.

Stk. 3. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Hvis ikke dette er muligt går formuen til almennyttige formål eller sammenlignelig forening.

Stk. 4. Beslutning om den konkrete disponering af formuen i tilfælde af foreningens opløsning træffes af den opløsende generalforsamling.

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 20/9 – 2015

Kontakt:
info@samfundstanken.dk
+45 20 73 00 28

Adresse:
Hvalpsundvej 58

9220 Aalborg Øst

I
Telefonvej 6, 1. sal
2860 Søborg